top of page

Algemene voorwaarden

 

Opdracht tot dienstverlening

1.   De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de notaris mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2.   Opdrachtnemer: notaris mr. Ariën Joan Nielsen, tevens handelend onder de naam: ‘Notaris Nielsen’.

3.   De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer als bedoeld in titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de opdrachtnemer verricht: wettelijke werkzaamheden, werkzaamheden die daarmee samenhangen en overige werkzaamheden.

4.   Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door de notaris is aanvaard. De opdrachtgever stemt ermee in dat de notaris de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren, zo nodig door derden, in opdracht van de opdrachtnemer. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard.

5.   De notaris oefent zijn wettelijke werkzaamheden in onafhankelijkheid uit. Hij behartigt daarbij de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen. De notaris bepaalt op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

6.   Ook voor werkzaamheden die worden verricht, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. Notaris Nielsen is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de bestede uren te vermenigvuldigen met het door Notaris Nielsen gehanteerde uurtarief, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT)

7.   Op de dienstverlening van de opdrachtnemer is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) van toepassing. In geval van een onder deze wet vallende ongebruikelijke transactie of situatie zal door de notaris melding worden gedaan bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties zonder dat de opdrachtgever daarover wordt geïnformeerd.

Informatieverstrekking

8.   Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht naar zijn oordeel nodig heeft, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

9.   Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan deze verplichting heeft voldaan.

Honorarium en betaling

10. Voor de dienstverlening worden door de notaris de op het kantoor gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. De door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door zijn worden aangepast. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.

11. Betaling van declaraties dient te geschieden vooraf of binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

12. De notaris is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de notaris na voorafgaande aankondiging bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

Opdracht intrekken of teruggeven

13. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij.

14. Opdrachten welke door de notaris zijn aanvaard en welke niet uitmonden in het passeren van een akte of een advies doch waarin wel werkzaamheden zijn verricht en kosten zijn gemaakt, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht ongeacht de reden waarom de betreffende zaak niet is doorgegaan.

Beroepsaansprakelijkheid

15.  Iedere aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door zijn gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. De notaris voldoet aan de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voorgeschreven verzekeringsplicht.

16. De notaris is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden. De in dit artikel omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. De notaris is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door zijn ingeschakelde derden mede namens zijn opdrachtgevers te aanvaarden.

 

Klachten

17. Op de dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook http://www.knb.nl/

Bewaarplicht

18. Zodra tien jaar zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de notaris in behandeling is geweest, heeft de notaris het recht om de desbetreffende dossiers en de zich daarin bevindende stukken zonder verdere aankondiging uit zijn archieven te verwijderen en te vernietigen, zulks onverminderd zijn wettelijke bewaarplicht van de akten (het protocol) van twintig jaar.

 

Derdengelden

19. Notaris Nielsen en de aan zijn gerelateerde derdengeldentekening ter naam van mr. Ariën J. Nielsen Notarispraktijk B.V. mogen gelden van de Cliënt of een derde onder zich houden en bij een door hen gekozen bank storten, maar zijn niet aansprakelijk als deze bank zijn verplichtingen uit de rekening-courant overeenkomst niet of niet tijdig nakomt.

20. Indien de in artikel 17 bedoelde bank aan Notaris Nielsen of de derdengelden Ariën J. Nielsen Notarispraktijk B.V. negatieve rente over de gestorte gelden van de Cliënt of een derde in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de Cliënt respectievelijk de derde en wordt de negatieve rente in mindering gebracht op het gestorte bedrag.

 

Rechtskeuze

21. Op de rechtsverhouding tussen Notaris Nielsen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

bottom of page